Skip to content

Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING Druk en web
Vanaf 25 mei 2018 moet de Europese Verordening rond GDPR
worden toegepast. Hierbij vind je de privacyverklaring van Druk en web,
Algemene duiding
Druk en web hecht veel waarde aan de bescherming van uw bedrijf en persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd
In de privacy verklaring willen we een duidelijke informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met die gegevens
Druk en web  houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet en regelgeving
Indien je, na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt over de
verwerking van die gegevens of over de uitoefening van je rechten, kan je terecht via de onderstaande contactgegevens:
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, contactnummer(s), mailadres, met betrekking tot facturatie bankrekeningnummer
Beveiliging van de gegevens
Druk en web heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te
beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen:
Wij maken backups van de gegevens om deze te herstellen bij technische incidenten
Wij testen regelmatig deze maatregelen en inbreuk op de beveiliging die per ongeluk op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Bij en een data lek moet er 1 entiteit op de hoogte worden gesteld en dit binnen de 72 uur:
Naar de toezichthoudende autoriteit als er sprak is van mogelijke risico ’s voor het betrokken individu
Naar het individu waar de data betrekking op hebben en een hoog risico inhouden voor de rechten en
de vrijheid van het individu.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
Combell NV Het verzorgen van de hosting
je hebt het recht op correctie en aanvulling van je gegevens
je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te beperken
je mag eisen dat je gegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor
de doeleinden zoals aangegeven in punt 3 van onze privacy verklaring
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je gegevens of over de uitvoering van je rechten dan
vragen wij direct met ons contact op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie).
Wijziging privacy verklaring
Druk en web kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen
op onze website: